نمایش همه 6 نمایش

 • COVIGEN

  کیت تشخیص مولکولی SARS-CoV-2 (COVID-19)

  کیت COVIGEN بر اساس به‌روزترین و برترین اطلاعات و مطابق و سازگار با پروتکل‌های سازمان‌ جهانی بهداشت با بهره‌گیری از برترین فناوری‌های موجود طراحی و تولید گردیده است‌. کیت به روش One Step q-Real Time PCR  Multiplex سه ناحیه E (رنگ FAM) و RdRP (رنگ ROX)، S (رنگ CY5) ویروس و کنترل داخلی RNaseP (رنگ HEX/VIC) را در یک لوله به روش مالتیپلکس بررسی می کند. وجود کنترل مثبت با تعداد کپی مشخص امکان رسم منحنی استاندارد جهت تعیین کمی ویروس در نمونه و کارایی واکنش RT- PCR را نیز میسر می‌سازد. کارایی، دقت و حساسیت کیت با استفاده از چندین پنل از نمونه‌های واقعی گرفته شده از بیماران ایرانی بررسی گردیده و بر اساس نتایج حاصله، کیت بهینه‌سازی گردیده است.
  بیشتر بخوانید
 • COVIMED

  کیت تشخیص مولکولی SARS-CoV-2 (COVID-19)

  کیت COVIMED بر اساس به‌روزترین و برترین اطلاعات و مطابق و سازگار با پروتکل‌های سازمان‌ جهانی بهداشت با بهره‌گیری از برترین فناوری‌های موجود طراحی و تولید گردیده است‌. کیت به روش One Step q-Real Time PCR سه ناحیه E, RdRp و N ویروس را شناسایی نموده ضمن آنکه امکان استفاده از کنترل داخلی به روش مالتیپلکس را نیز فراهم می‌آورد. وجود کنترل مثبت با تعداد کپی مشخص امکان رسم منحنی استاندارد جهت تعیین کمی ویروس در نمونه و کارایی واکنش RT- PCR را نیز میسر می‌سازد. کارایی، دقت و حساسیت کیت با استفاده از چندین پنل از نمونه‌های واقعی گرفته شده از بیماران ایرانی بررسی گردیده و بر اساس نتایج حاصله، کیت بهینه‌سازی گردیده است.
  بیشتر بخوانید
 • COVIMED-FAM

  کیت تشخیص مولکولی SARS-CoV-2 (COVID-19)

  کیت COVIMED-FAM بر اساس به‌روزترین و برترین اطلاعات و مطابق و سازگار با پروتکل‌های سازمان‌ جهانی بهداشت با بهره‌گیری از برترین فناوری‌های موجود طراحی و تولید گردیده است‌. کیت به روش One Step q-Real Time PCR  Multiplex سه ناحیه E (رنگ FAM) و RdRP (رنگ ROX)، N (رنگ CY5) ویروس و کنترل داخلی RNaseP (رنگ HEX/VIC) را در یک لوله به روش مالتیپلکس بررسی می کند. وجود کنترل مثبت با تعداد کپی مشخص امکان رسم منحنی استاندارد جهت تعیین کمی ویروس در نمونه و کارایی واکنش RT- PCR را نیز میسر می‌سازد. کارایی، دقت و حساسیت کیت با استفاده از چندین پنل از نمونه‌های واقعی گرفته شده از بیماران ایرانی بررسی گردیده و بر اساس نتایج حاصله، کیت بهینه‌سازی گردیده است.
  بیشتر بخوانید
 • COVISET

  کیت تشخیص مولکولی SARS-CoV-2 (COVID-19)

  کیت COVISET بر اساس به‌روزترین و برترین اطلاعات و مطابق و سازگار با پروتکل‌های سازمان‌ جهانی بهداشت با بهره‌گیری از برترین فناوری‌های موجود طراحی و تولید گردیده است‌. کیت به روش One Step q-Real Time PCR  Multiplex دو ناحیه E (رنگ FAM) و RdRP (رنگ ROX) ویروس و کنترل داخلی RNaseP (رنگ HEX) را در یک لوله به روش مالتیپلکس بررسی می کند. وجود کنترل مثبت با تعداد کپی مشخص امکان رسم منحنی استاندارد جهت تعیین کمی ویروس در نمونه و کارایی واکنش RT- PCR را نیز میسر می‌سازد. کارایی، دقت و حساسیت کیت با استفاده از چندین پنل از نمونه‌های واقعی گرفته شده از بیماران ایرانی بررسی گردیده و بر اساس نتایج حاصله، کیت بهینه‌سازی گردیده است.
  بیشتر بخوانید
 • COVITECH

  کیت تشخیص مولکولی SARS-CoV-2 (COVID-19)

  کیت COVITECH بر اساس به‌روزترین و برترین اطلاعات و مطابق و سازگار با پروتکل‌های سازمان‌ جهانی بهداشت با بهره‌گیری از برترین فناوری‌های موجود طراحی و تولید گردیده است‌. کیت به روش One Step q-Real Time PCR  Multiplex دو ناحیه E (رنگ FAM) و S (رنگ ROX) ویروس و کنترل داخلی RNaseP (رنگ HEX) را در یک لوله به روش مالتیپلکس بررسی می کند. وجود کنترل مثبت با تعداد کپی مشخص امکان رسم منحنی استاندارد جهت تعیین کمی ویروس در نمونه و کارایی واکنش RT- PCR را نیز میسر می‌سازد. کارایی، دقت و حساسیت کیت با استفاده از چندین پنل از نمونه‌های واقعی گرفته شده از بیماران ایرانی بررسی گردیده و بر اساس نتایج حاصله، کیت بهینه‌سازی گردیده است.
  بیشتر بخوانید
 • VirEx

  کیت استخراج اسید نوکلئیک

  کیت VirEx یک کیت استخراج نوکلئیک اسید است که برای یک خالص سازی سریع و موثر DNA/RNA از سرم، پلاسما، عفونت های سلولی طراحی و ساخته شده است. . در این کیت خالص سازی بر پایه استفاده از معرف های دناتوره کننده پروتئین ها و آزاد سازی RNA/DNA استوار است.
  بیشتر بخوانید

نمایش 6 از 6 نتایج